Политика за защита на личните данни на клиентите на АРТ ЦЕНТЪР „ПРОХЛАДА“ ЕООД

Настоящата политика за защита на лични данни се отнася до посетители на уеб сайта и клиентите на АРТ ЦЕНТЪР „ПРОХЛАДА“ ЕООД.

Информация за дружеството:

АРТ ЦЕНТЪР „ПРОХЛАДА“ ЕООД („Дружеството“ и/или „Администраторът“) регистрирано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 202748642, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Иван Денкоглу № 42, тел: 02 448 58 54, e-mail: office@artcenterprohlada.com

АРТ ЦЕНТЪР „ПРОХЛАДА“ ЕООД полага всички необходими грижи за това Вашите лични данни да бъдат обработвани съобразно правната рамка за защита на личните данни в Република България и Европейския съюз. Дружеството е въвело и прилага необходимите технически и организационни мерки, за да не допуска нерегламентиран достъп, загуба или непозволено използване на Вашите лични данни.

С цел законосъобразно, добросъвестно и прозрачно обработване на данните въвеждаме настоящата политика, която описва какъв вид лични данни обработваме, с каква цел, за какъв срок, на кого ще ги предоставяме, какви мерки сме предприели, за да ги защитим, както и какви права имате Вие като субекти на лични данни.

С настоящата Политика за обработка на лични данни може да се запознаете на нашия уеб сайт  и на място в галерията.

Какви категории лични данни обработваме, на какво основание, за каква цел и за какъв срок ги съхраняваме?

Ние обработваме Ваши лични данни, когато използвате услугите ни и/или формите за коментар и/или желаете да се абонирате за нашия бюлетин чрез https://www.artcenterprohlada.com/.

Когато предоставяте Вашите лични данни по една или повече от изброените по – долу точки Вие изразявате своето свободно, конкретно и информирано съгласие да обработваме Вашите данните, за да можем да изпълним поетите към Вас ангажименти и да Ви предоставим услугата, която очаквате.

Вашите данни са ни необходими поради следните цели:

 1. За да отговорим на Ваше запитване относно предлагано от нас произведение, е необходимо Вие да предоставите, а ние да обработим Вашето име, фамилия и и-мейл адрес.
 2. Когато чрез нашия уеб сайт Вие използвате формата за публикуване на коментар в блога или коментирате дадено произведение, е необходимо Вие да предоставите, а ние да обработим Вашето име, фамилия и и-мейл адрес (и-мейл адресът не се публикува в сайта).
 3. Ако желаете да получавате нашия бюлетин с информация за предстоящи събития, може да го заявите on-line чрез предоставяне на Ваш и-мейл адрес или на място в галерията чрез предоставяне на Вашето име, фамилия, и-мейл адрес и телефон.
 4. С финансово-счетоводна цел при подписване на договор за предоставяне на услуга от наша страна, ние обработваме Вашето име, фамилия, телефон, адрес, и-мейл адрес – за физически лица, а за юридически – име и фамилия на управител/изп. директор на дружеството, телефон, и-мейл).

Ще съхраняваме Вашите данни по т. 1, т. 2 – до 30 дни от публикуване на коментара, по т. 3 – докато не получим от Ваша страна уведомление за отказ от получаване на бюлетина, а по т. 4 до предоставяне на услугата, а относно счетоводна отчетност – до 1 (един месец) след изтичане на нормативно установения срок за пазене на фактури – 10 (десет) години.

На кого предоставяме вашите данни?

Дружеството не предоставя Ваши лични данни на трети лица, преди да сме сигурни, че са предприети необходимите технически и организационни мерки за защита на тези данни.

Предоставяните от Вас лични данни няма да се предават при никакви обстоятелства на трети страни извън Европейския съюз.

Данните по т.1, т. 2, т. 3 от настоящата политика не предоставяме на никого, а данните по т. 4 на счетоводно дружество, което извършва отпечатване и доставка на фактури.

В предвидените от закона случаи, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679, уреждащи отношенията Администратор – Обработващ – ще бъдат предоставени на длъжностните лица на компетентните органи в рамките на техните правомощия (държавни и общински институции, органи на съдебната власт и/или административни органи и/или органи на съдебното изпълнение, адвокати, одитори, лицензирани пощенски оператори и лица предоставящи куриерски услуги, застрахователи).

Предоставените от Вас лични данни няма да послужат за автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

В случаи, че не предоставите личните си данни, ние няма да имаме възможност да отговорим на Ваше запитване или да изпълним  предлагана от нас услуга.

Какви са Вашите права?

Като субект на лични данни Вие имате право:

 • Да поискате потвърждение дали обработваме Ваши лични данни и да получите достъп до тях.
 • Ако Вашите лични данни са неправилни, непълни или неточни, можете да поискате от нас да ги коригираме.
 • Във всеки един момент можете да оттеглите Вашето съгласие (да възразите) да обработваме Вашите лични данните и като субект на данните Вие имате право да поискате да изтрием свързаните с Вас лични данни, които обработваме, ако това оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието Ви, преди то да бъде оттеглено.
 • Вие може да поискате да предоставим пряко данните Ви в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат към друг Администратор на лични данни, стига това да е технически осъществимо.
 • Имате право да поискате ограничаване на обработването на лични данни, в случай че:
 • оспорвате верността на данните, за срок, в който ни позволява да проверим коректността им;
 • обработването на данни е неправомерно, но Вие не желаете данните Ви да бъдат изтрити, а вместо това изисквате ограничаване на използването им;
 • повече нямаме нужда от тези данни (за целта, за която са събрани) но Вие ги изисквате за установяване, упражняване или защита на правни претенции;
 • Като субект на лични данни ако считате, че Вашите лични данни се обработват незаконосъобразно Вие имате право по всяко време да подадете жалба до надзорния орган – Комисия за защита на личните данни, град София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 , тел: 02/91-53-518; cpdp.bg

При необходимост от информация относно обработката на личните Ви данни и реализиране на правата Ви, може да се свържете с нас на място в град София, ул. Иван Денкоглу  № 42, или чрез тел: 02 448 58 54, e-mail: office@artcenterprohlada.com

Как защитаваме Вашите данни?

Предприели сме технически и организационни мерки да защитим Вашите данни срещу унищожаване, загуба, неправомерно използване, промяна, разкриване, неоторизиран достъп. Постоянно адаптираме нашите мерки за сигурност в съответствие с развитието на технологиите. Защитаваме Вашите данни като контролираме достъпа на лица до местата, на които съхраняваме документи съдържащи лични данни, активна Firewall защита, антивирусна програма, анонимизирани IP адреси.

Настоящата Политика може да бъде променяна от страна на Дружеството.