Условия за ползване

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

По смисъла на настоящите Общи условия изброените дефиницииса използвани със следното значение:

АРТ ЦЕНТЪР „ПРОХЛАДА“ ЕООД (наричанo по-долу „Галерията“) е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: BG201564194, със седалище: гр. София, ул. „Прохлада“ 13, предоставящо произведения на изкуството посредством своя сайт – http://www.artcenterprohlada.com/.

Адрес за упражняване на дейността и данни за кореспонденция: гр. София, ул. „Прохлада“ 13.

Под „Клиент“се разбира физическо лице, което използва сайта на Галерията.

Под „Продажна цена“се разбира крайна продажна цена без включени разходи за доставка на стоката, освен когато е изрично упоменато.

II. ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ПРЕЗ САЙТА НА АРТ ЦЕНТЪР „ПРОХЛАДА“ ЕООД

Публикуването на основните характеристики на картината и на продажната й цена в сайта по съществото си представлява публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявка за покупка в съответствие с тях.

Галерията не гарантира наличността на поръчаните произведения на изкуството. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, Галерията, в рамките на 3 (три) работни дни след получаване на заявката за покупка, уведомява Клиента – посредством обаждане по телефон на посочения онлайн формуляр телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочен от Клиента е-mail адрес, че картината вече не е налична и за възможността да промени поръчката по свое желание. В случай, че е направено плащане и Клиентът не желае да промени поръчката си, заплатената сума ще му бъде възстановена в рамките на 5 работни дни след получаване на обратна връзка от Клиента.

III. ДОСТАВКА

Стандартнопоръчките се доставят в рамките на 3-4 дни, но е възможно закъснение с до 3 (три) работни дни за България. Доставката за други страни в ЕС или другаде по света е за сметка на клиента. Всички произведения се застраховат, като това гарантира целостта им при транспорт. Срокът за доставка зависи от избрания от Вас начин за доставка.

IV. ПРЕДАВАНЕ НА ПРАТКАТА

Произведението се предава на Клиента или на трето лицепосочено от него, след подписване на придружаващите пратката документи, като се приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на пратката в този срок, Галерията се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване картина. Клиентът може да потвърди желанието си да получи картината и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка.

Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка картина, когато, доставената картина явно не съответства на поръчаната;

Приповреда при транспорт, Клиентът е длъжен да запази цялата опаковка, като за рекламация се обърне към логистичната фирма. Всички произведения са застраховани с тази цел за удобство на Клиента.

Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на стока през сайта на Галерията, като върне картината в срок от 7 (седем) работни дни, считано от датата на получаването й. В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ и да върне картината с ненарушена цялост, без каквито и да било външни дефекти, опакована в защитни картони, като разходите за доставка са за сметка на Клиента. Клиентът е длъжен да съхранява получената от него картина, да осигури запазването на нейната цялост и безопасността й. Галерията е длъжна да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно 15 работни дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил някое от правата си на отказ.

V. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Всички цени в сайта са в български лева без включени разходи за доставка, освен ако не е изрично упоменато.

Цената и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини:

а) при доставката – в брой от Клиента или от трето лице от името на Клиента;

б) по банков път по банкова сметка на АРТ ЦЕНТЪР „ПРОХЛАДА“ ЕООД;

в) с кредитна или дебитна карта, като таксата за превода е за сметка на Клиента.

С избора на начин на плащане, предвидени в буква б) и в) по-горе, Клиентът – потребител по Закона за защита на потребителите, изявява съгласие за извършване на авансово плащане на картините по смисъла на чл. 53, ал.1 от закона.

IV. ДРУГИ

АРТ ЦЕНТЪР „ПРОХЛАДА“ ЕООД полага грижа информацията в сайта да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Клиентът носи пълната отговорност за споделяне на конфиденциална информация с трети лица.

АРТ ЦЕНТЪР „ПРОХЛАДА“ ЕООД не поема каквато и да било отговорност, в случай че Клиент бъде подведен от трети лица, които се представят за представители на интересите на „ГАЛЕРИЯ НЮАНС“ ООД.

Клиентът се задължава да информира „ГАЛЕРИЯ НЮАНС“ ООД при наличието на такива опити, използвайки наличните форми за контакт.

АРТ ЦЕНТЪР „ПРОХЛАДА“ ЕООД не разпространява непоискани търговски съобщения по смисъла на Закона за електронната търговия.

Контактите, осъществени от страна на „ГАЛЕРИЯ НЮАНС“ ООД чрез средства за дистанционна комуникация (например e-mail) съдържат пълна и последователна информация за изпращача и връзки към него в момента на изпращането.

Следните цели, постигнати или не, ще бъдат считани за опит за заблуда на Интернет страницата / Съдържанието и / или АРТ ЦЕНТЪР „ПРОХЛАДА“ ЕООД и ще бъдат предприети съответните правни мерки срещу този или тези, които се опитват или са постигнали следните цел(и):

а) достъп до какъвто и да било вид данни за друг Клиент използвайки Профил или друг метод;

б) промяна или друга модификация на съдържанието на Интернет страницата или Съдържание, изпратено по всякакъв начин от АРТ ЦЕНТЪР „ПРОХЛАДА“ ЕООД към неговите Клиенти;

в) повлияване на работата на сървъра/сървърите на Интернет страницата;

г) достъп или споделяне с трети лица, които нямат надлежно получено право на Съдържание, изпратено по какъвто и да било начин от АРТ ЦЕНТЪР „ПРОХЛАДА“ ЕООД към Клиенти, когато получилият съдържанието не е легитимният му получател.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

АРТ ЦЕНТЪР „ПРОХЛАДА“ ЕООД си запазва правото да прави промени по тези Общи Условия и всякакви промени по Интернет страницата, нейната структура и Услугите, включително промени, които биха повлияли на Интернет страницата и/или на нейното съдържание без предварително известяване на Клиентите.

АРТ ЦЕНТЪР „ПРОХЛАДА“ ЕООД не е отговорен за каквито и да било грешки, които могат да се появят на Интернет страницата поради всякаква причина, включително и тези причинени от промени, настройки, други, които не са направени от администратора на Интернет страницата.

АРТ ЦЕНТЪР „ПРОХЛАДА“ ЕООД си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид и/или връзки на която и да е част от Интернет страницата, съобразно действащото законодателство.